Privacyverklaring

Vesta hecht veel belang aan uw privacy. We lichten u dan ook graag toe hoe uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden.

1. Toepassing van de Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

 • een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de website www.stadstuinronse.be, eigendom van NV Vesta Group, en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een e-mail, het maken van telefonisch contact, het inschrijven op onze nieuwsbrief, enzovoort);
 • op één of andere wijze gebruikt maakt van onze diensten;
 • op één of andere wijze met NV Vesta Group en/of aan haar verbonden vennootschappen in interactie gaat via bepaalde andere kanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, social media, klantenportaal Ziggu, enzovoort);
 • deze Privacyverklaring expliciet accepteert.

2. Verwerking van de persoonsgegevens

NV Vesta Group en/of aan haar verbonden vennootschappen verklaren enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerken en/of aan haar verbonden vennootschappen volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

 • Identificatie-/contactgegevens (naam-, adres-, mail- en telefoongegevens),
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Gebruikersnaam en identificatiegegevens van toestellen die u gebruikt (i.f.v. klantenportaal)
 • Informatie omtrent voorkeuren en interesses, activiteiten, feedback, gebruik van producten en diensten, …

NV Vesta Group is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:

 • Per post via: NV Vesta Group, Beneluxpark 26 bus 0052, BE-8500 Kortrijk
 • Telefonisch op: +32 56 21 78 17
 • Per e-mail: info@vestadevelopment.be
 • Via de website: www.vestadevelopment.be

NV Vesta Group kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening ten aanzien van u. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van NV Vesta Group uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

3. Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring en dienstverlening te bieden;
 • Voor het beheer van de contractuele relatie met u, met inbegrip van contactnames en facturatie;
 • Voor het uitvoeren van direct marketing.

4. Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Uitgezonderd eventuele verwerkers die enkel en alleen op instructie van NV Vesta Group handelen, verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor onszelf (NV Vesta Group en aan haar verbonden vennootschappen) en voor eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen.

NV Vesta Group heeft intern de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. NV Vesta Group en/of aan haar verbonden vennootschappen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien er zich, ondanks de genomen maatregelen, toch een datalek zou voordoen.

5. Bewaringstermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duurtijd waartoe NV Vesta Group en/of aan haar verbonden vennootschappen wettelijk verplicht is en zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden (bv. in het kader van de 10-jarige aansprakelijkheid van aannemer en architect).

6. Gebruik van cookies

De websites van NV Vesta Group en de aan haar verbonden vennootschappen maken gebruik van diverse cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u één van onze websites bezoekt. Deze cookies bevatten informatie (zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur), zodat deze informatie niet telkens opnieuw ingegeven dient te worden bij een nieuw bezoek aan de websites.

De door ons gebruikte cookies zijn:

 • Functionele of noodzakelijke cookies:
  Deze cookies zorgen ervoor dat de websites behoorlijk functioneren. Deze vergemakkelijken en personaliseren uw bezoek en gebruikservaring.
 • Analytische cookies:
  Via deze cookies verzamelen wij met behulp van derden informatie over het gebruik van onze websites door de gebruikers. Door het gebruik van de websites te meten en in kaart te brengen kunnen wij deze verbeteren en aldus het gebruiksgemak ervan optimaliseren. Volgende gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen: browserkenmerken, wanneer en hoelang je de website gebruikt, welke pagina’s worden bezocht, of de functionaliteiten worden gebruikt,…
 • Social media cookies van derden:
  Deze cookies worden door de sociale media websites zelf geplaatst en zorgen ervoor dat functies van die websites mogelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn een youtubefilmpje, google maps, iets liken of delen via facebook of andere kanalen,… Voor meer informatie verwijzen wij u hiervoor graag door naar de verklaringen op de websites van de gelinkte sociale mediakanalen.
 • Marketingcookies:
  op onze websites worden advertentiecookies geplaats. De informatie uit deze cookies gebruiken wij om voor u zo relevant mogelijke aanbiedingen te kunnen doen.

Als u cookies wenst te blokkeren, kan u dit steeds doen via uw browserinstellingen. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de helppagina van de door u gebruikte browser.

7. Externe websites en Social Media

Onze websites of sociale mediapagina’s kunnen verwijzingen naar websites, kanalen, sociale media en/of informatie van derden bevatten. De aanbieders van deze websites, kanalen, sociale media en/of informatie hebben mogelijks hun eigen privacybeleid waarvoor NV Vesta Group en/of aan haar verbonden vennootschappen niet aansprakelijk kunnen gesteld worden. Wij raden u dan ook aan om u omtrent dit individuele privacybeleid te informeren.

8. Uw rechten in het kader van deze Privacyverklaring

8.1. Recht op informatie

Met deze Privacyverklaring wenst NV Vesta Group u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

8.2. Recht op inzage

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en NV Vesta Group te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

U hebt eveneens het recht om aan NV Vesta Group een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk geval kan door NV Vesta Group een administratieve kost worden aangerekend.

8.3. Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan NV Vesta Group.

8.4. Recht op gegevenswissing

U hebt het recht om NV Vesta Group te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van NV Vesta Group om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;
 • U bewijst dat NV Vesta Group uw gegevens onrechtmatig heeft verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;
 • U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens;
 • U hebt uw recht op bezwaar (zie punt 8.6) succesvol uitgeoefend.

NV Vesta Group behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

8.5. Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door NV Vesta Group werden verwerkt en NV Vesta Group heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • U bewijst dat de verwerking door NV Vesta Group onrechtmatig was en vraagt om een beperking;
 • U oefent uw recht van bezwaar uit (zie punt 8.6).

8.6. Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. NV Vesta Group zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken.

9. Uitoefening van uw rechten

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan NV Vesta Group te richten via één van de volgende kanalen:

 • Via aangetekend schrijven aan: NV Vesta Group, Beneluxpark 26 bus 0052, 8500 KORTRIJK, BELGIë
 • Via e-mail aan: info@vestadevelopment.be

10. Hoe kunt u klacht indienen?

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 8 zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via de website van de gegevensbeschermingsautoriteit.

11. Blijf op de hoogte van aanpassingen

NV Vesta Group heeft steeds het recht om op elk moment deze Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan deze Privacyverklaring.

12. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement KORTRIJK zijn bevoegd in geval van geschil.

Disclaimer

Vesta doet er alles aan om zo volledig en nauwkeurig mogelijk informatie aan te bieden op haar website(s), maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie.

Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan NV Vesta Group en/of aan haar verbonden vennootschappen. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Vragen en contact

Voor alle vragen i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons via email contacteren: info@vestadevelopment.be.

Contact

Adres infokantoor:
Bredestraat 92, 9600 Ronse
info@stadstuinronse.be
T. 0468 144 407

Ontvang je graag meer informatie? Laat hier je gegevens achter en wij contacteren jou!


Een project van

Ik heb interesse in